สิทธิส่วนบุคคล

นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)


        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ IT-JOBThai.com ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ IT-JOBThai.com ซึ่ง IT-JOBThai.com จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบัน IT-JOBThai.com ได้ใช้ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ของ IT-JOBThai.com โดยเคร่งครัด

        การใช้บริการเว็บไซต์ IT-JOBThai.com ของผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่สมาชิกของ IT-JOBThai.com ตามปกติท่านสามารถใช้งานได้ทันทีโดย IT-JOBThai.com จะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากท่าน เว้นแต่เป็นรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

        การใช้บริการเว็บไซต์ IT-JOBThai.com ของผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของ IT-JOBThai.com ท่านจะได้รับบริการพิเศษที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกของ IT-JOBThai.com เท่านั้น สำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับ IT-JOBThai.com โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อและที่อยู่, อีเมล เป็นต้น รวมทั้งสร้างรหัสผ่านสำหรับป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ท่านจึงจะได้รับอีเมล์แจ้งข้อมูลเข้าใช้งานระบบ ซึ่งท่านจะได้รับบริการพิเศษและสามารถ แสดงความคิดเห็น สมัครงาน ฝากผลงาน แสดงงานโปรเจค งานฟรีแลนซ์ งานด้านไอที ลงประกาศงานต่างๆ กับ IT-JOBThai.com เพื่อประโยชน์ของท่านเองท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และเก็บรักษาหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขการให้บริการ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ IT-JOBThai.com โดยเคร่งครัด และ IT-JOBThai.com มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการของท่านและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม ที่กฎหมายกำหนด

        IT-JOBThai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ เรียกคืน และ/หรือลบข้อมูลของสมาชิก ทั้งหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ระหว่าง IT-JOBThai.com และผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ IT-JOBThai.com จะไม่เปิดเผยใดๆ เว้นแต่
  1. เป็นความยินยอมจากผู้ใช้บริการเอง ที่ต้องการให้ผู้อื่นที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิก เห็นข้อมูลส่วนตัวเช่น ข้อมูลการติดต่อเป็นต้น เนื่องจากไม่ได้ใส่ข้อมูลในส่วนที่ IT-JOBThai.com กำหนดไว้ให้
  2. IT-JOBThai.com ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้บริการและ/หรือรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง
  3. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูลการบริการ การแก้ปัญหาในการให้บริการ การศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
  4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง IT-JOBThai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสียหายหรือสูญหายเนื่องจาก ความผิดพลาดใดๆ ระหว่างส่งข้อมูลระหว่าง IT-JOBThai.com กับผู้ใช้บริการ เหตุสุดวิสัยใดๆ การถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hack) และ/หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดกฎหมายไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใดๆ ก็ตาม