โปรแกรมอ่านและเขียน SMS ผ่าน GSM modem เก็บลง Database
  เจ้าของผลงาน :   mChaos
  บริษัท :   netWORKSoft
  รายละเอียด :
 
โปรแกรมอ่านและเขียน SMS ผ่าน GSM modem เก็บลง Database
  เครื่องมือที่ใช้ :  


 • MOBILE
 • MS ACCESS
 • SMS
 • VB
 • Visual Studio .NET
 •   ราคา :   5000 (บาท)
    นำเสนอเมื่อ :   10-01-2011
    ใช้เวลาทำ :   3 (วัน)


   แสดงความคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติม